Servis a opravy automatických převodovek

Banner - Servis vozů AMG

Automatická převodovka obecně

Automatická převodovka je typ převodovky, využívaný v dopravních prostředcích. Automatické převodovky umožňují volbu jednotlivých rychlostních stupňů (převodů). Každou změnu provádí za neustálého tahu motoru. řidič dopravního prostředku. Jak pro řazení tak pro rozjíždění není zapotřebí ovládat spojku. 

Mechanické řazení pomocí řadicí páky spolu s nutností citlivě ovládat spojkový pedál u mnoha vozidel nevyhovoval a tak byla požadována převodovka, jenž by fungovala samočinně. V Americe se u osobních vozů vyskytuje automatická převodovky již od 50. let minulého století. Řidiči v USA již používají hlavně automobily, které mají právě automatickou převodovkou. V Evropě mají osobní vozy ještě stále mechanické převodovky. Automatická převodovka se od 70. let ve velké míře uplatňuje u městských autobusů, hasičských vozů, jeřábů nebo popelářských vozů atd. 

Složení převodovky

Převodovka je složena z hydrodynamického měniče momentu a převodové skříně s jednotlivými rychlostními stupni (převody). Hydrodynamický měnič je složený z čerpadla, statoru a turbíny, jenž jsou ponořeny v motorovém oleji. Motor je spojen s čerpadlem. Když přidáme plyn pomocí plynového pedálu, čerpadlo se roztočí a pomocí tzv. lopatek (drážky) vyvolá usměrněný pohyb oleje, jenž naráží do těchto lopatek turbíny a tak ji roztočí. Při velkém rozdílu otáček čerpadla a turbíny dochází díky statoru ke znásobení tzv. kroutícího momentu. V případě malého rozdílu otáček uvolňuje volnoběžka stator. Měnič potom pracuje jako kapalinová spojka. U většiny automobilů je díky snížení spotřeby paliva u vyšších rychlostí měnič vyřazený z činnosti pomocí spojky, jenž propojuje mechanicky čerpadlo s měničem. Nedochází potom k tepelným ztrátám.

Z turbíny je točivý pohyb přenášen do převodové skříně, odtud na hnané nápravy s koly. Jestliže jsou otáčky motoru velmi vysoké, aktivuje se mechanizmus, jenž v převodové skříni řadí stupeň vyšší. To vede potom ke snížení otáček čerpadla. Pružnost olejového přenosu otáček způsobí, že se otáčky čerpadla a motoru nesníží ihned, ale během 0,5s až 1s, přičemž motor po celou dobu řazení tzv. táhne. Naproti tomu při mechanickém manuálním řazení řidič sešlápne spojku a tím odpojí úplně motor od převodovky. A mezi tím řidič pomocí převodovky řadí. Hydrodynamická převodovka umožňuje také pohyb opačný - tzv. brždění pomocí motoru - turbína proti tomu pohání čerpadlo a roztáčí motor.

Typy pautomatických převodovek

 • hydrodynamická: základní prvek - pružné spojení přes hydrodynamický měnič
 • hydrodynamická s uzamykáním: umožňí uzamčení hydrodynamického měniče, což je pevné propojení čerpadla s turbínou. Uzamčení je provedeno automaticky programem v závislosti na jízdních podmínkách a ovladačích
 • hydromechanická: pozměněná obdoba hydrodynamické (např. železniční vozidla)

Automatická převodovka versus mechanická převodovka

 • mechanická automatická (tzv. automatizovaná): mechanická převodovka s tzv.suchou spojkou, s tím, že řidič spojku a řadicí páku nemá a tak ji nepoužívá. Řazení se provádí samočinně elektronicky a řídícím činitelem je počítač. Elektronika totiž zvládne přeřazení rychleji, než člověk, tak že k přerušení tahu motoru dojde jen na okamžik.
 • dvouspojková automatická (pod označením DSG): mechanická převodovka se dvěma spojkami, kde v daném okamžiku jsou zařazeny dva rychlostní stupně a samotné přeřazení představuje vypnutí první spojky a aktivování spojky druhé. Většinou s možností přímého řazení. 

Pojmy a názvosloví

 • manuální řazení: řidič volí určité rychlostní stupně (při přeřazení se musí přesunout páka z polohy např. „rychlostní stupeň 3“ na „rychlostní stupeň 4“ za použití spojky - většina evropských automobilů)
 • sekvenční řazení: řidič ovládá tlačítka či páku pro tzv. nadřazení a podřazení (v případě přeřazení se zmáčkne tlačítko nadřazení - spojka se nepoužívá) - např. závodní automobily Formule 1
 • automatické: řidič neřadí, systém vozidla si sám rozhoduje, kdy bude řadit, např. městské autobusy, mnohé americké vozy, v Evropě je již automatická převodovka také standardem 

Hydrodynamický měnič

(zkráceně nazýván Měnič momentu) je „vylepšená“ hydraulická spojka. Momentový měnič násobí kroutící moment motoru a předává vyrovnaný a spojitý výkon na hnací nápravu vozidla. Měnič je složen z následujících čtyř částí:

 • čerpadlo-vstupní prvek poháněný přímo od motoru
 • turbína-výstupní prvek hydraulicky poháněný čerpadlem
 • stator–reakční prvek (násobič momentu)
 • spojka blokování měniče–na povel jednotky TCM mechanicky spojuje čerpadlo s turbínou.

Když se čerpadlo otáčí rychleji než turbína a stator je v klidu dochází v měniči k násobení kroutícího momentu. Jakmile se otáčky turbíny přiblíží otáčkám čerpadla, začne se spolu s turbínou a čerpadlem otáčet stator. Přestane se pak násobit kroutící moment a měnič se chová jako kapalinová spojka. Spojka blokování měniče je umístěna uvnitř měniče a je složena z následujících částí:

 • píst a opěrná deska–poháněné motorem
 • lamela spojky/tlumič (umístěná mezi pístem a opěrnou deskou) –na drážkování turbíny měniče

Spojka blokování měniče/torsní tlumič je spojena nebo rozpojena v závislosti na elektronickém signálu řídící jednotky převodovky (TCM). Při sepnutí spojky blokování měniče dojde k přímému pohonu vstupu převodovky motorem. Eliminuje se tak prokluz měniče a zvyšuje se tak rychlost vozidla při nižší spotřebě paliva. Spojka blokování měniče se rozpojuje při nižších rychlostech nebo když jednotka TCM vyhodnotí podmínky provozu a rozhodne o jejím rozpojení. Torsní tlumič absorbuje torsní vibrace motoru, aby se tyto nepřenášely dále na ostatní díly převodovky (spojky atd. ) anebo na díly připojené k převodovce. Více ... 

Převodovka

je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění rotační na rotační pohyb s obecně (ne nutně) jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem. Obvyklé typy převodovek umožňují nastavit jeden z několika různých takových převodových stupňů. Převodovka je součástí mnoha strojů – nejčastěji se s ní setkáme v motorových vozidlech. Více ... 

Diferenciál

je mechanické zařízení pracující na principu planetové převodovky, jehož účelem je rozdělení poměru otáček (diference otáček) na výstupních hřídelích. Účelem (funkcí) diferenciálu je rozložení přenášeného kroutícího momentu (ze vstupní hnací hřídele) na dvě jiné hřídele (výstupní hnané hřídele) při změně poměru jejich otáček.Typickou aplikací diferenciálu je pohon hnací nápravy automobilu, kde umožňuje různou rychlost otáčení kol na jedné nápravě při průjezdu zatáčky. Při průjezdu zatáčky má kolo blíže ke středu otáčení menší obvodovou rychlost (menší otáčky) a kolo dále od středu otáčení větší obvodovou rychlost (vyšší otáčky). Toto je dáno stejnou úhlovou rychlostí celého vozidla, kdy se kola dotýkají podkladu s různým poloměrem otáčení kolem společného bodu. Nutnost použití diferenciálu záleží na poloměru otáčení a na vzdálenosti (jak daleko jsou od sebe) pneumatiky a dále na technické konstrukci nebo technickému omezení konstrukce. V praxi, u vozidel (nákladní) s dvojitou montáží kol na hnané nápravě se používá diferenciál pouze pro rozdělení přenosu kroutícího momentu na pravou a levou stranu nápravy. Mezi dvojitou montáží na jedné straně se již diferenciál nepoužívá. Více ... 

Reduktor

(v automobilech často též redukce) je označení pro převodovku, která snižuje otáčky například turbovrtulového motoru na otáčky určené pro práci vrtule nebo u automobilů určených pro jízdu v terénu. Reduktor (též koncový převod, kolová redukce, nebo také Nápravová převodovka), je používán u nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a pod. pro zvýšení točivého momentu. Celé převodové ústrojí (převodovka, spojovací hřídele a poloosy) pracuje s menším točivým momentem při vyšších otáčkách, takže nemusí být tak mohutně dimenzovány a jsou proto lehčí a menší. Vysoké otáčky/nízký točivý moment jsou v reduktoru sníženy pri znásobení točivého momentu. Nejčastější provedení je formou planetového převodu v náboji kola, u terénních vozidel bývá použito převodu pomocí čelních ozubených kol, kdy konstrukce reduktoru zvedá světlou výšku nápravy (Praga V3S, Mercedes Unimog, Tatra 810) Více ... 

Rozvodovka

je převodová skříň sloužící většinou k rozdělení točivého momentu vstupní hřídele na dvě a více hřídelí výstupních, obvykle s jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem než vstupní. Rozvodovka je součástí mnoha strojů – nejčastěji se s ní setkáme v motorových vozidlech. Obvyklé typy automobilových rozvodovek obsahují diferenciál který umožňuje přenos rozdílného poměru otáček (diference otáček) na výstupních hřídelích (polonápravách). 

Variátor

je typ převodovky se spojitě (plynule) proměnným převodovým poměrem, tedy s plynulou změnou převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí variátorové převodovky v obou směrech (nahoru i dolu). Více ... 

Ozubené kolo

je disk, který má po obvodu tvarově definované zuby. Ozubené kolo je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojů. Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. Vyrábějí se především z ocele, ale i z dalších materiálů. Pro lehké převody je možno ozubená kola vyrábět z plastů (např. hračky). S rozvojem nanotechnologií došlo i miniaturizaci ozubených kol na rozměr, kdy zub kola má sílu několika atomů. Více ... 

Synchronizovaná převodovka

je mechanická vícestupňová převodovka s čelními ozubenými koly vybavená synchronizačním zařízením zabezpečujícím zmenšení neshody poměru vstupních a výstupních otáček převodovky s převodovým poměrem zařazovaného převodového stupně na minimum ještě dříve, než dojde k vlastnímu zařazení převodového stupně. Během řazení dochází k přerušení přenosu výkonu. Účelem je omezení rázů v převodech a tím zvýšení životnosti převodovky a souvisejících ústrojí, rovněž zkrácení doby přerušení přenosu výkonu během řazení. Z toho dále plyne usnadnění řazení pro obsluhu a dlouhodobě komfortní provoz zařízení. Více ... 

Převodovka

je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění rotační na rotační pohyb s obecně (ne nutně) jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem. Obvyklé typy převodovek umožňují nastavit jeden z několika různých takových převodových stupňů. Převodovka je součástí mnoha strojů – nejčastěji se s ní setkáme v motorových vozidlech. Více ... 

Diferenciál

je mechanické zařízení pracující na principu planetové převodovky, jehož účelem je rozdělení poměru otáček (diference otáček) na výstupních hřídelích. Účelem (funkcí) diferenciálu je rozložení přenášeného kroutícího momentu (ze vstupní hnací hřídele) na dvě jiné hřídele (výstupní hnané hřídele) při změně poměru jejich otáček. Typickou aplikací diferenciálu je pohon hnací nápravy automobilu, kde umožňuje různou rychlost otáčení kol na jedné nápravě při průjezdu zatáčky. Při průjezdu zatáčky má kolo blíže ke středu otáčení menší obvodovou rychlost (menší otáčky) a kolo dále od středu otáčení větší obvodovou rychlost (vyšší otáčky). Toto je dáno stejnou úhlovou rychlostí celého vozidla, kdy se kola dotýkají podkladu s různým poloměrem otáčení kolem společného bodu. Nutnost použití diferenciálu záleží na poloměru otáčení a na vzdálenosti (jak daleko jsou od sebe) pneumatiky a dále na technické konstrukci nebo technickému omezení konstrukce. V praxi, u vozidel (nákladní) s dvojitou montáží kol na hnané nápravě se používá diferenciál pouze pro rozdělení přenosu kroutícího momentu na pravou a levou stranu nápravy. Mezi dvojitou montáží na jedné straně se již diferenciál nepoužívá. Více ... 

Reduktor

(v automobilech často též redukce) je označení pro převodovku, která snižuje otáčky například turbovrtulového motoru na otáčky určené pro práci vrtule nebo u automobilů určených pro jízdu v terénu. Reduktor (též koncový převod, kolová redukce, nebo také Nápravová převodovka), je používán u nákladních automobilů, traktorů, stavebních strojů a pod. pro zvýšení točivého momentu. Celé převodové ústrojí (převodovka, spojovací hřídele a poloosy) pracuje s menším točivým momentem při vyšších otáčkách, takže nemusí být tak mohutně dimenzovány a jsou proto lehčí a menší. Vysoké otáčky/nízký točivý moment jsou v reduktoru sníženy pri znásobení točivého momentu. Nejčastější provedení je formou planetového převodu v náboji kola, u terénních vozidel bývá použito převodu pomocí čelních ozubených kol, kdy konstrukce reduktoru zvedá světlou výšku nápravy (Praga V3S, Mercedes Unimog, Tatra 810) Více ...

Rozvodovka

je převodová skříň sloužící většinou k rozdělení točivého momentu vstupní hřídele na dvě a více hřídelí výstupních, obvykle s jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem než vstupní. Rozvodovka je součástí mnoha strojů – nejčastěji se s ní setkáme v motorových vozidlech. Obvyklé typy automobilových rozvodovek obsahují diferenciál který umožňuje přenos rozdílného poměru otáček (diference otáček) na výstupních hřídelích (polonápravách). 

Variátor

je typ převodovky se spojitě (plynule) proměnným převodovým poměrem, tedy s plynulou změnou převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí variátorové převodovky v obou směrech (nahoru i dolu). Více ... 

Ozubené kolo

je disk, který má po obvodu tvarově definované zuby. Ozubené kolo je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojů.

Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. Vyrábějí se především z ocele, ale i z dalších materiálů. Pro lehké převody je možno ozubená kola vyrábět z plastů (např. hračky). S rozvojem nanotechnologií došlo i miniaturizaci ozubených kol na rozměr, kdy zub kola má sílu několika atomů. Více ... 

Synchronizovaná převodovka

je mechanická vícestupňová převodovka s čelními ozubenými koly vybavená synchronizačním zařízením zabezpečujícím zmenšení neshody poměru vstupních a výstupních otáček převodovky s převodovým poměrem zařazovaného převodového stupně na minimum ještě dříve, než dojde k vlastnímu zařazení převodového stupně. Během řazení dochází k přerušení přenosu výkonu.

Účelem je omezení rázů v převodech a tím zvýšení životnosti převodovky a souvisejících ústrojí, rovněž zkrácení doby přerušení přenosu výkonu během řazení. Z toho dále plyne usnadnění řazení pro obsluhu a dlouhodobě komfortní provoz zařízení. Více ...

[Zdroj] Naučná encyklopedie www.wikipedia.cz

Banner - Převodovky Mercedes Benz
Banner - Převodovky Volvo
Banner -Převodovky Lexus

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?